3 juli 2023

Update vanuit het bestuur – diverse ontwikkelingen ICC Staphorst

Beste leden van de ICC Staphorst,

Tijdens de diverse bijeenkomsten en via onze website praten we jullie graag bij over de diverse ontwikkelingen waar we als ICC Staphorst bij zijn betrokken. Voor de zomerperiode praat ik jullie middels deze update graag bij over de stand van zaken op verschillende gebieden.

 

 

A28 op- en afrittenICC neemt deel aan de gesprekken die er zijn omtrent de op- en afritten. Inhoudelijk kunnen we nu nog niets hierover delen maar zodra het nodig is zullen we ook een aantal leden (denk aan transport) uitnodigen om deel te namen aan deze gesprekken.

 

Openbaar vervoer

Onze bedrijven zijn niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Gevolg is dat het voor onze leden soms moeilijk is om stagairs, studenten en afstudeerders te krijgen en daarmee toekomstige werknemers misschien mislopen. Ook hier nemen we deel aan de gesprekken om te kijken welke mogelijkheden er wel op korte termijn mogelijk zijn en welke mogelijkheden op lange termijn mogelijk zijn. Korte termijn moet men misschien denken dat de bus toch een kleine lus maakt over het bedrijventerrein maar ook dat er een fietsstalling komt bij een bushalte waar deelfietsen klaar staan die door iedereen gebruikt kunnen worden.Bouwgrond

Uit de behoeftenonderzoek die de gemeente Staphorst heeft uitgevoerd onder de bedrijven in Staphorst is gebleken dat er ongeveer behoefte is aan 20-30ha extra bedrijventerrein voor de periode tot 2030. Om te mogen uitbreiden moet de gemeente bij de provincie aantonen dat er behoefte is onder de eigen ondernemers. Dit blijkt het geval. Andere eis die de provincie neerlegt is kwaliteit. Dit is een breed begrip. Dit is namelijk niet alleen dat we mooie bedrijfspanden bouwen die duurzaam zijn maar dit gaat verder. Samen met de gemeente hebben we hierover gebrainstormd over dit onderwerp en daaruit kwam naar voren dat het richting de provincie helpt wanneer we zorgen voor een betere doorstroming van de bedrijfsobjecten. Te vaak zien we nu dat wanneer een bedrijf verplaatst naar een nieuwe grotere locatie dat de ‘oude’ locatie niet vrijkomt maar nog in bezit blijft. De oproep is om als ondernemers hier kritisch naar te kijken. Is het nodig dat we dit bedrijfsobject behouden of kunnen we een startende onderneming de kans geven om dit bedrijfsobject over te nemen? We kunnen het vergelijken met de woningmarkt. We kennen zogenaamde starterswoningen waar een jong gezin zich zetelt maar na verloop van tijd verhuist dit gezin naar een grotere woning en maakt daarbij plaats voor een nieuw jong gezin. Wanneer we dit kunnen bereiken dat snijdt het mes aan twee kanten; we geven startende ondernemers een kans en daarnaast geven we invulling aan de eisen die de provincie stelt. Daarom de oproep vanuit de gemeente maar ook vanuit de ICC naar u als ondernemer om kritisch te kijken naar uw ‘oude’ bedrijfspand.

De gemeente is in overleg met de provincie over het fasegewijs realiseren van de plannen Esch 0, uitbreiding Bullingerslag en de Esch 5.

 

 

 

Esch 0

Dit betreft in de oksel van de afrit A28 vanuit Zwolle. Het gaat hierbij om ongeveer 5 hectare waar nog een klein deel van beschikbaar is. De grond is in eigendom van de gemeente.

 

 

BullingerslagDit betreft een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein langs het spoor. De gronden zijn (nog) niet in eigendom van de gemeente.

Het huidige bedrijventerrein laat nog bedrijfswoningen toe maar de gedachte is dat het uit te breiden deel geen ruimte meer nodig is voor bedrijfswoningen.

Esch 5

Dit betreft de beoogde uitbreiding van de Esch aan de zuidkant van de Gortellaan. Exacte locatie is nog niet bekend.

 

De gemeente heeft de volgende stappen kenbaar gemaakt

  1. Met het vaststellen van het lokale behoefteonderzoek en de Programmeringsafspraken bedrijventerreinen West Overijssel 2023 – 2026, is de behoefte van 10 – 20 hectare nieuwe bedrijventerreinen in Staphorst aangetoond en regionaal geborgd.
  2. Er is nog een zachte plancapaciteit van 20,8ha (Esch 0, Esch V en uitbreiding Bullingerslag) die in deze vraag kan voorzien. Belangrijk is dat deze plannen in de komende periode hard gemaakt, en gefaseerd, uitgegeven gaan worden.
  3. Er wordt in het tweede kwartaal 2023 gestart met het opstellen van het projectplan voor de bestemmingsplanprocedure voor De Esch 0. Daarin wordt een planning opgenomen om dit jaar een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Bij de uitvoering van het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met bestaande rechten en claims.

Namens ICC Staphorst,

Hendrik Bloemert

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.