25 maart 2020

Update 25-3 maatregelen corona Gemeente Staphorst

Op 21 maart 2020 berichtten we over de steunmaatregelen voor ondernemers in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het overzicht van de Gemeente Staphorst is naast de landelijke maatregelen nu ook aangevuld met steunmaatregelen uit onze eigen gemeente. Op verzoek van de gemeente treft u dit aangevulde overzicht onderstaand aan. De onderstaande tekst komt rechtstreeks van de website van de Gemeente Staphorst:

 

Staphorst is een ondernemende gemeente met veel bedrijven en zelfstandigen. Ondernemers die nu allemaal op de een of andere manier geraakt worden. Voor sommige bedrijven zijn dit zware tijden. Er worden investeringen gedaan om medewerkers en klanten veilig en gezond te houden en het vraagt soms grote creativiteit om de werkzaamheden gaande te houden. En soms lukt ook dat niet en sluiten tijdelijk de deuren. Dat is zwaar.

Als gemeente waarderen enorm hoeveel geduld, veerkracht en creativiteit de ondernemers en ondernemingen in Staphorst laten zien. In dit overzicht vindt u steunmaatregelen voor ondernemers die de gemeente Staphorst neemt. Daaronder vindt u de landelijke maatregelen van de Rijksoverheid om ondernemers en zzp-ers te ondersteunen.

Regelingen gemeente Staphorst, met ingang van 24 maart 2020

1. Betalingsregelingen

De gemeente Staphorst zal ondernemers eenvoudiger uitstel van betaling van belastingen en leges verlenen. Normaal gesproken moeten belastingen en leges worden voldaan binnen de op de aanslagen vermelde betaaltermijnen. Deze betaaltermijnen zijn wettelijke vastgesteld in de lokale verordeningen. Wij begrijpen echter dat ondernemers het nu moeilijk kunnen hebben. Als u een betalingsregeling aanvraagt stopt de gemeente daarom de invordering direct tot 31 augustus dit jaar, vanaf het moment van aanvraag.

 

2. Invorderingsrente

De gemeente Staphorst zal tot 31 augustus 2020 geen invorderingsrente in rekening brengen. Dit is een rente van 4% die we normaal gesproken in rekening brengen als de vastgelegde betalingstermijnen worden overschreden. Met het oog op de bijzondere omstandigheden brengen wij deze rente tijdelijk niet in rekening.

 

3. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Belastingschuldigen kunnen onder bepaalde omstandigheden voor kwijtschelding in aanmerking komen. Een aanvraag wordt getoetst aan landelijke regelgeving. De gemeente beoordeelt of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van bepaalde persoonlijke en financiële omstandigheden, waaronder het inkomen, vermogen en een aantal verplichte uitgaven. Op dit moment kan bij de gemeente Staphorst voor afvalstoffenheffing en rioolheffing kwijtschelding worden aangevraagd. Een aanvraag voor kwijtschelding kunt u doen via ons Team Belastingen/WOZ. Het team is bereikbaar op (0522) 46 74 34 of belastingen@staphorst.nl.

 

4. Leges evenementen/vvgb/ontheffingen drank- en horeca/ventmelding

Tot 1 juni 2020 zijn alle evenementen afgelast in verband met de landelijke coronamaatregelen. Wij vinden het belangrijk dat organisatoren van evenementen hier geen onnodige schade door leiden. Als u leges hebt betaald voor vergunningen die vanwege Corona afgelast worden en u krijgt dit niet bij uw verzekering vergoed, dan kunt u een verzoek indienen om deze teruggestort te krijgen.

 

5. Ondersteuning ZZP’ers

Loopt u als zzp’er of ondernemer door het coronavirus opdrachten mis? Of gaan evenementen of projecten niet door? Dan kan Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) wellicht iets voor u betekenen. Het Rbz Zwolle voert regelingen voor financiële hulp aan zelfstandigen uit voor diverse gemeenten in de regio, waaronder ook Staphorst. Naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus ontvangt RBZ veel telefoontjes en e-mailberichten van ondernemers en zzp’ers in financiële nood. Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de maatregelen kunnen mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De aanvraag is in verband met het coronavirus vereenvoudigd en ruimhartig. Hiervoor verwijzen wij u naar het contactformulier van het Rbz.

Ondersteuningsregelingen Rijksoverheid

 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW) is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Voor de huidige regeling Werktijdverkorting kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Deze regeling wordt door het UWV uitgevoerd en zo spoedig mogelijk opengesteld.

 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Hoe de regeling er precies uitziet wordt pas later door het ministerie van SZW bekend gemaakt.
> ZZP’ers kunnen tijdelijke ondersteuning aanvragen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ Zwolle).

 

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Voor de belastingmaatregelen kunt u terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

 

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Deze regeling wordt door uw eigen bank uitgevoerd. Meer informatie over de uitvoering van deze regeling volgt later vanuit het Rijk.

 

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Deze regeling wordt door Qredits uitgevoerd.

 

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

Deze regeling wordt door uw eigen bank uitgevoerd. Meer informatie over de uitvoering van deze regeling volgt later vanuit het Rijk.

 

7. Overleg over de cultuursector

Het Rijk is met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Meer informatie over de uitvoering van deze regeling volgt later vanuit het Rijk.

 

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

> Meer informatie over de uitvoering van deze regeling volgt later vanuit het Rijk.

Varia

Door de gemeente werden we ook gewezen op de volgende drie websites:

1. RBZ Zwolle. Zij voeren de bijstandsregeling voor ondernemers voor de gemeente uit en dus ook de tijdelijke regeling ZZP-ers: https://www.rbzzwolle.nl/tijdelijke-ondersteuning-voor-zzpers Ondernemers kunnen hier al wel gegevens achter laten.

2. WSP regio Zwolle: https://wspregiozwolle.nl/2020/03/informatie-over-coronavirus/. Op deze site staan alle linkjes voor werkgevers en ondernemers en deze wordt steeds ge-update.

3. Vanuit gemeente Staphorst is een samenwerking aangegaan voor coaching bij startende ondernemers. Deze stichting, geeft nu gratis trajecten aan alle ondernemers met ondernemersvragen. Zie: https://www.ondernemersklankbord.nl/

Landelijke informatie over ondernemen en Corona

Bij andere vragen over het coronavirus kunt u kijken op de volgende websites:

Contact met de gemeente

Hebt u vragen over deze informatie? Neem contact met de gemeente op via telefoonnummer (0522) 46 74 00 (keuzetoets 5).

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.